Ανάπτυξη και οργάνωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η επιχείρησή μας με την μακροχρόνια συνεργασία που έχει συνάψει με την εταιρεία συμβούλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Αγίου Ιωάννου 53 – Αγία Παρασκευή – Αθήνα) φροντίζει για την συνεχή ανάπτυξη και αποτελεσματική οργάνωση των πελατών της, προσφέροντας υπηρεσίες στους εξής τομείς: 

I.                  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

1.      Υπηρεσίες εκπόνησης, μελέτης, παρακολούθησης, υλοποίησης και οικονομικού απολογισμού προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
2.      Υπηρεσίες εκπόνησης, μελέτης, παρακολούθησης, υλοποίησης και οικονομικού απολογισμού οικονομοτεχνικών μελετών και προτάσεων χρηματοδότησης επενδύσεων, που εντάσσονται σε Εθνικούς ή Κοινοτικούς αναπτυξιακούς - επενδυτικούς νόμους. 
Ειδικότερα εκπονούνται μελέτες για:
q       Αναπτυξιακούς Νόμους 1892/90 – 2601/98 – 3299/04
q       Καν. ΕΟΚ 866/90 & Καν. Ε.Ε. 1257/99 (Επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων Πρωτογενούς Τομέα)
q       Προγράμματα Ενίσχυσης Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, στα πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων – ΠΕΠ (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο & Παροχή Υπηρεσιών)
q       Προγράμματα Νέων Επιχειρηματιών Ο.Α.Ε.Δ.
q       Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων επιδοτούμενα από την Ε.Ε.
q       Προγράμματα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Επενδυτικά Έργα που εντάχθηκαν στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι και εντάσσονται στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ):
§         Μέτρο 2.7.1 Ε.Π.Α.Ν. (Μεταποίηση)
§         Μέτρο 2.5.3 Ε.Π.Α.Ν. (Μεταποίηση)
§         Μέτρο 2.7.5 Ε.Π.Α.Ν. (Μεταποίηση)
§         Μέτρο 7.3.4 Ε.Π.Α.Ν. (Μεταποίηση)
§         Μέτρο 2.11.1 Ε.Π.Α.Ν. (Εμπόριο)
§         Μέτρο 2.11.2 Ε.Π.Α.Ν. (Παροχή Υπηρεσιών)
§         Μέτρο 2.2.2 & 2.2.3  Ε.Π.Α.Ν. (Τουρισμός)
§         Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
§         Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
§         Νεανική Επιχειρηματικότητα
§         Πρ/μα «Πιστοποιηθείτε» (Μέτρο 2.5.2. Ε.Π.ΑΝ.) κλπ. 

IΙ.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

q       Σχεδιασμός, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2000
q       Σχεδιασμός, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO14000 και EMAS.
q       Σχεδιασμός, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία  Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων- Ανάλυση κινδύνων και κρισίμων σημείων ελέγχου (HACCP/ISO 22000 : 2005).
q       Σχεδιασμός, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BRC.
q       Σχεδιασμός, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BSI-OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801)
q       Σχεδιασμός, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - TQM)
q       Συντήρηση και βελτίωση όλων των παραπάνω αναφερόμενων συστημάτων.  

ΙΙΙ.  ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

q       Μελέτες οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
q       Μελέτη και υποστήριξη υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Business Plan).
q       Μελέτη και υποστήριξη υλοποίησης Marketing Plan.
q       Μελέτη και τεχνική βοήθεια για ανάπτυξη νέου δικτύου πωλήσεων ή ολοκληρωμένη αναδιοργάνωση με στόχο την βελτίωση του υπάρχοντος.
q       Μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων.
q       Μελέτη συστήματος εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και δημιουργία ειδικού τμήματος.
q       Μελέτες διοίκησης, παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας:
§         Μελέτη μεθόδων και χρόνων παραγωγής
§         Μελέτη προγραμματισμού και παρακολούθηση της παραγωγής
§         Μελέτη κοστολόγησης παραγωγής και προϊόντων
§         Μελέτη ανάλυσης και μέτρησης παραγωγικότητας
§         Μελέτη διαχείρισης αποθεμάτων
§         Μελέτη χωροταξικής οργάνωσης και ανάλυση ροής υλικών
§         Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων  

IV.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ         ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

q       Μελέτη  και δημιουργία τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις
q       Επιλογή και πρόσληψη στελεχών επιχειρήσεων
q       Σύνταξη οργανογράμματος επιχειρήσεων
q       Περιγραφές θέσεων εργασίας
q       Αξιολόγηση προσωπικού
q       Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων αμοιβών προσωπικού
q       Σύνταξη, μελέτη, παρακολούθηση υλοποίησης και οικονομικός απολογισμός επιδοτούμενων από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο, εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού επιχειρήσεων
q       Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σεμιναρίων) σε: 
§         Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
§         Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
§         Συστήματα Ασφάλειας Εργασίας
§         Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
§         Marketing και Πωλήσεις
§         Εσωτερικό έλεγχο 

 

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter